Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice27. april 2021

Prva strategija za prostovoljno vračanje in reintegracijo

p034687001001-715194.jpg
© EU
Komisija je včeraj sprejela prvo strategijo EU za prostovoljno vračanje in reintegracijo. Strategija spodbuja prostovoljno vračanje in reintegracijo kot sestavni del skupnega sistema EU za vračanje, ki je ključni cilj novega pakta o migracijah in azilu.

Strategija določa praktične ukrepe za okrepitev pravnega in operativnega okvira za prostovoljno vračanje iz Evrope in tranzitnih držav, izboljšanje kakovosti programov vračanja in reintegracije, vzpostavitev boljših povezav z razvojnimi pobudami ter utrditev sodelovanja s partnerskimi državami.

Učinkovit pravni in operativni okvir

Vrzeli med azilnimi postopki in postopki vračanja, izzivi pri preprečevanju pobega, nezadostni viri, pomanjkanje podatkov, splošna razdrobljenost in omejene upravne zmogljivosti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z odločbami o vrnitvi prispevajo k slabi izkoriščenosti programov prostovoljnega vračanja s pomočjo. Komisija bo s predlagano prenovljeno direktivo o vračanju, spremenjenim predlogom uredbe o azilnih postopkih, uredbo o upravljanju azila in migracij in revidirano uredbo Eurodac še naprej vzpostavljala hitre in pravične skupne postopke in pravila o azilu in vračanju, spremljala dodeljevanje pomoči pri vračanju in reintegraciji ter zmanjševala tveganje nedovoljenih gibanj. Agencija Frontex lahko s svojimi razširjenimi pooblastili podpira države članice v vseh fazah postopka prostovoljnega vračanja in reintegracije, vključno s svetovanjem pred vračanjem, podporo po prihodu in spremljanjem učinkovitosti pomoči pri reintegraciji. Koordinator za vračanje in mreža za vračanje na visoki ravni bosta državam članicam zagotovila nadaljnjo tehnično podporo pri združevanju različnih področij politike vračanja EU.

Boljša kakovost programov prostovoljnega vračanja s pomočjo

Zagotavljanje zgodnjega, prilagojenega in učinkovitega svetovanja pri vračanju ob upoštevanju individualnih okoliščin, potreb otrok in ranljivih skupin kot tudi podpore po vrnitvi izboljšuje možnosti migrantov za uspešno in trajnostno reintegracijo v domače skupnosti. Komisija bo sodelovala s Frontexom pri razvoju enotnega programa za svetovalce za vračanje, ki dopolnjuje obstoječo podporo Agencije, ter pri boljši uporabi spletnih orodij, kot sta evidenca pomoči pri vračanju in reintegraciji ter orodje za pomoč pri reintegraciji. Komisija bo v sodelovanju z državami članicami, Frontexom in evropsko mrežo za vračanje in reintegracijo razvila tudi okvir kakovosti za ponudnike storitev za reintegracijo, ki bo temeljil na skupnih standardih za upravljanje projektov, podprtih s sredstvi EU.

Okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami

Sodelovanje na področju prostovoljnega vračanja in reintegracije sta ključna vidika migracijskih partnerstev, ki jih bo EU okrepila v okviru novega pakta o migracijah in azilu. EU bo podpirala prevzemanje odgovornosti za procese reintegracije v partnerskih državah s krepitvijo zmogljivosti, zagotavljanjem potrebnih znanj in spretnosti osebju ali podpiranjem struktur upravljanja za izpolnjevanje posebnih ekonomskih, socialnih in psihosocialnih potreb oseb v postopku vračanja. EU bo tudi še naprej zagotavljala pomoč pri prostovoljnem vračanju in reintegraciji migrantov, ki so obtičali v drugih državah, tudi z iskanjem novih partnerstev. Poleg tega bo EU okrepila povezave med programi reintegracije in drugimi ustreznimi razvojnimi pobudami v partnerskih državah. Komisija bo zagotovila bolj usklajeno uporabo finančnih sredstev v okviru različnih skladov EU za podporo celotnemu procesu prostovoljnega vračanja in reintegracije.

Več:

Več informacij

Datum objave
27. april 2021