Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice9. junij 2021

Junijski sveženj kršitev: Slovenija v osmih postopkih

V danes objavljenem rednem svežnju odločitev o kršitvah Evropska komisija začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

Flag of each of the EU Member States, alongside the European flag

V danes objavljenem rednem svežnju odločitev o kršitvah Evropska komisija začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Sveženj zajema 83 uradnih opominov, 87 obrazloženih mnenj in 9 zadev, ki so bile predložene Sodišču Evropske unije. Komisija je poleg tega zaključila 239 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni bilo potrebno nadaljevati.

Evropska komisija je Sloveniji poslala uradni opomin s katerim jo poziva k razvrstitvi posebnih morskih območij varstva za ptice in pravilni uporabi direktiv o pticah (Direktiva 2009/147/ES), ki od držav članic zahteva, da razvrstijo posebna območja varstva za zaščito prosto živečih ptic.

Slovenija je med 18 državami, ki jim je bil posredovan uradni opomin naj zavarujejo okolje pred invazivnimi tujerodnimi vrstami. Komisija omenjene države poziva naj izvajajo določbe uredbe (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Komisija z uradnimi opomini poziva ČeškoPoljsko in Slovenijo, naj svoje nacionalne zakonodaje uskladijo z Direktivo 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (direktiva Seveso III).

Komisija je na 17 držav, med njimi tudi Slovenijo, naslovila obrazložena mnenja, s katerimi jih poziva, da v nacionalno zakonodajo v celoti prenesejo nova pravila EU o ravnanju z odpadki ter svoje nacionalne predpise uskladijo s spremembami iz Direktive (EU) 2018/851 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih.  

Slovenija je prejela uradni opomin glede skladnosti svoje nacionalne zakonodaje s pravili EU o javnih naročilih in koncesijah. Pravila (Direktiva 2014/24/EUDirektiva 2014/25/EU in Direktiva 2014/23/EU) so morale države članice v nacionalno zakonodajo prenesti do 18. aprila 2016.

Komisija se je odločila Litvi in Sloveniji poslati uradna opomina, Malti pa dodaten uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa direktive o rezidentih za daljši čas (Direktiva 2003/109/ES). Direktiva opredeljuje pogoje, pod katerimi lahko državljani tretjih držav pridobijo status rezidenta za daljši čas, in določa njihovo pravico do enake obravnave v podporo njihovemu vključevanju. Glede Slovenije je Komisija izpostavila, da slovenska zakonodaja o dostopu neslovenskih državljanov do nepremičnin temelji na številnih pogojih, ki v primeru neizpolnitve izključujejo rezidente za daljši čas.

Italija, Hrvaška in Slovenija so prejele uradni opomin zaradi neizpolnjevanja nekaterih obveznosti obveščanja iz Uredbe (EU) 2017/352 (uredba o pristaniških storitvah). Namen te uredbe je zagotoviti enake konkurenčne pogoje v pristaniškem sektorju in pravno varnost upravljavcem pristanišč ter ustvariti ugodnejše okolje za učinkovite javne in zasebne naložbe.

Evropska komisija je sprejela odločitev, da Avstriji in Sloveniji pošlje obrazloženi mnenji, ker nista sporočili prenosa revidiranih pravil EU o napotitvi delavcev v nacionalno zakonodajo. Direktiva (EU) 2018/957 o napotitvi delavcev spreminja Direktivo 96/71/ES. Njen cilj je zagotoviti zaščito napotenih delavcev in enake konkurenčne pogoje za delodajalce na enotnem trgu.

Ob izdaji uradnega opomina ima država na voljo dva meseca za odgovor in sprejem potrebnih ukrepov, sicer se Komisija lahko odloči, da izda obrazloženo mnenje. Izdaja obrazloženega mnenja pa pomeni, da ima država na voljo dva meseca, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču.

Evropska komisija skrbi za polno, pravilno in pravočasno izvajanje zakonodaje EU. Državljanom in podjetjem pomaga v celoti izkoristiti potencial enotnega trga, zato je v stalnem dialogu z državami članicami, kar pa v določenih primerih privede do uvedbe postopkov za kršitev prava EU.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
9. junij 2021