Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice24. marec 2021Predviden čas branja: 4 min

Varstvo otrokovih pravic in podpora pomoči potrebnim otrokom

Komisija je danes sprejela prvo celovito strategijo EU o otrokovih pravicahin predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, da bi spodbujala enake možnosti za otroke, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost. Pri pripravi obeh pobud je v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi organizacijami za otrokove pravice zbrala mnenja več kot 10 000 otrok.

Strategija EU: šest tematskih področij in predlagani ukrepi

  1. Otroci kot nosilci sprememb v demokratičnem življenju: Komisija predlaga vrsto ukrepov, in sicer od priprave otrokom prijaznih pravnih besedil do posvetovanj z otroki v okviru konference o prihodnosti Evrope ter izvajanja podnebnega pakta in zelenega dogovora. Poleg tega bi morale države članice omogočiti udeležbo otrok v državljanskem in demokratičnem življenju.
  2. Pravica otrok, da v celoti uresničijo svoj potencial ne glede na njihovo socialno okolje: Komisija si prizadeva vzpostaviti evropsko jamstvo za otroke, da bi se borila proti revščini in socialni izključenosti otrok. Poleg tega bo obravnavala na primer duševno zdravje otrok ter pomagala podpirati zdravo in trajnostno hrano v šolah EU. Prizadevala si bo tudi za boljše standarde za predšolsko vzgojo in varstvo po vsej EU ter za vključujoče in kakovostno izobraževanje.
  3. Pravica otrok do življenja brez nasilja: Komisija bo predlagala zakonodajo za boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju v družini ter predložila priporočila o preprečevanju škodljivih praks proti ženskam in deklicam. Države članice so pozvane, da vzpostavijo integrirane sisteme za zaščito otrok in izboljšajo njihovo delovanje, okrepijo odziv na nasilje v šolah ter sprejmejo nacionalno zakonodajo za odpravo telesnega kaznovanja v vseh okoljih.
  4. Pravica otrok do otrokom prijaznega pravosodja kot žrtve, priče, osumljenci, obtoženi storitve kaznivega dejanja ali stranke v katerem koli pravnem postopku: Komisija bo na primer prispevala k specializiranemu izobraževanju v pravosodju in sodelovala s Svetom Evrope pri izvajanju smernic o otrokom prijaznem pravosodju iz leta 2010, države članice pa so pozvane, naj na primer podprejo usposabljanje in razvijejo zanesljive alternative sodnim ukrepom, kot so alternative pridržanju ali mediacija v civilnih zadevah.
  5. Pravica otrok, da so varni v digitalnem okolju in izkoristijo njegove priložnosti: Komisija bo posodobila evropsko strategijo za boljši internet za otroke, predlagani akt o digitalnih storitvah pa naj bi zagotovil varno uporabo spleta. Komisija poziva države članice, naj učinkovito izvajajo pravila o zaščiti otrok iz revidirane direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah ter podpirajo razvoj osnovnih digitalnih znanj in spretnosti otrok. Poleg tega poziva tudi podjetja IKT, naj obravnavajo škodljivo vedenje na spletu in odstranijo nezakonite vsebine.
  6. Pravice otrok po svetu: otrokove pravice so univerzalne in EU krepi svojo zavezanost varstvu, spodbujanju in uresničevanju teh pravic na svetovni in večstranski ravni. To bo na primer doseženo z dodelitvijo 10 % sredstev za humanitarno pomoč izobraževanju v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah. Komisija bo do leta 2022 pripravila akcijski načrt za mlade, da bi spodbudila udeležbo mladih in otrok na svetovni ravni ter okrepila zmogljivosti za zaščito otrok v delegacijah EU. Komisija prav tako ohranja politiko ničelne tolerance do dela otrok.

Novo evropsko jamstvo za otroke

Leta 2019 je skoraj 18 milijonov otrok v EU (22,2 % vseh otrok) živelo v gospodinjstvih, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost. To vodi v medgeneracijski krog prikrajšanosti, kar ima globoke in dolgoročne posledice za otroke. Cilj evropskega jamstva za otroke je prekiniti ta krog in spodbujati enake možnosti z zagotavljanjem dostopa do sklopa ključnih storitev za pomoči potrebne otroke (tj. mlajše od 18 let, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost).

V okviru evropskega jamstva za otroke se državam članicam priporoča, naj pomoči potrebnim otrokom zagotovijo brezplačen in učinkovit dostop do:

  • predšolske vzgoje in varstva, na primer s preprečevanjem ločenega pouka;
  • izobraževanja in šolskih dejavnosti, na primer ustrezno opremo za učenje na daljavo in šolske izlete;
  • vsaj enega zdravega obroka vsak šolski dan ter
  • zdravstvenega varstva, na primer z omogočanjem dostopa do zdravniških pregledov in programov zgodnje diagnostike.

Te storitve bi morale biti brezplačne in na voljo pomoči potrebnim otrokom.

Komisija tudi priporoča, naj države članice pomoči potrebnim otrokom zagotovijo učinkovit dostop do zdrave prehrane in ustreznega stanovanja. Otroci bi morali na primer imeti zdrave obroke tudi, ko niso v šoli, brezdomski otroci in njihove družine pa bi morali imeti dostop do ustrezne nastanitve.

Države članice bi morale pri opredelitvi pomoči potrebnih otrok in oblikovanju nacionalnih ukrepov upoštevati posebne potrebe otrok iz prikrajšanih okolij, kot so brezdomski otroci, otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki živijo v negotovih družinskih razmerah, otroci z migrantskim ozadjem, otroci iz rasnih ali etničnih manjšin ali otroci v alternativni oskrbi.

Sredstva EU za podporo tem ukrepom so na voljo v okviru Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), iz katerega se financirajo projekti, ki spodbujajo socialno vključevanje in boj proti revščini ter vlagajo v ljudi, Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa InvestEU ter mehanizma za okrevanje in odpornost.

Več:

Več informacij

Datum objave
24. marec 2021